Bekämpning av granbarkborren

Sök och plock

Den viktigaste strategin för att bekämpa granbarkborren i Sverige är fortfarande genom ”sök-och-plock” metoden. En metod som visat sig inte fungera så bra i praktiken då de flesta skogsägarna ändå missar de flesta angreppen eftersom den nyangripna granen är svår att upptäcka. Vi människor som behöver använda synen för att lokalisera ett angrepp, så är tecknen svåra att upptäcka på längre håll än någon meter. Det man letar efter är ingångshål och brunt borrmjöl vid basen av träden. Sedan

Från svärmningen (som börjar när det blir över 18+) så blir det aktuellt med Sök och plock, det vill säga att man går runt i sin skog och söker efter angripna stående granar.

Sök:
1. Leta i första hand inom 50 meters radie från granar som angreps i fjol. Barkborrarna brukar inte flyga längre än de måste (speciellt vid vårsvärmningen) för att hitta försvagade granar att angripa. Erfarenheterna säger att man ofta hittar fem till tio nyangripna träd i närheten av varje tidigare angripet träd.

2. Leta i andra hand runt kvarlämnade vindfällen eller där det legat virkestravar som nyttjats av granbarkborren under sommaren.

3. Leta i tredje hand i områden som granbarkborren brukar gilla, som nya hyggeskanter, solexponerade hyggeskanter och i äldre granskog som är stressad t ex pga. att den är stormskadad eller står på torr mark.

Plock:

När man har hittat angreppen är det viktigt att man avverkar granarna under pågående angrepp och transporterar bort dem. Det är viktigt att sök och plock pågår under hela angreppsperioden.

Tar man bort trädet inom två veckor efter angreppet (det vill säga vid svärmningen), så får man med även föräldragenerationen. Det betyder att man förhindrar att de lägger en syskonkull. Träden måste alltid bort inom sex till åtta veckor efter angreppet för att få med den nya generationen barkborrar.
Nyangripna träd är gröna. Senare på hösten börjar kronan bli rödbrun.

Har barken redan lossat och det finns ätmärken på stammen?
Granbarkborrarna har redan lämnat trädet. Det är för sent att vidta åtgärder för att bekämpa skadorna, eftersom det inte längre finns några granbarkborrar på trädet, utan bara deras naturliga fiender. Virket har ofta redan förstörts av blånadssvamp och duger som sågvirke endast för husbehov. Med hänsyn till bekämpningen behöver dessa enskilda träd inte avlägsnas, utan de kan lämnas kvar som rötved som ökar mångfalden i ekonomiskogar.

 

Förebygg angrepp

Det bästa sättet att minska beståndet av granbarkborrar och skadorna från dem är att göra avverkningar i rätt tid och transportera
bort virket från skogen i juni–juli.

  • Få bort stormfällda granar i tid till industrin eller barka av under tiden mellan svärmningen och kläckningen (normalt under maj-juni)
  • Hjälp granbarkborrarnas fiender genom att lämna kvar vindfällna granar som koloniserats av andra arter
  • Lämna kvar angripna, döda granar då granbarkborren lämnat trädet, men  deras naturliga fiender kan finnas där och bör därför sparas om de inte utgör en risk för att falla på människor

Åtgärder mot skadliga insekter

I skogsvårdslagen finns regler om att bekämpa skadliga insekter och att vidta förebyggande åtgärder.
Från skogsstyrelsens hemsida:

Regler

Där reglerna gäller ska den mängd skadade gran- och tallstammar som sammanlagt överstiger 5 skogskubikmeter inom ett hektar tas om hand. Detta görs genom att forsla bort virket eller behandla det så att insekterna inte kan använda det för att föröka sig i, till exempel genom att ta bort barken. För gran gäller reglerna stammar med en diameter över 10 centimeter på bark och för tall den del av stammen som har skorpbark. Sådant obarkat virke som överstiger den tillåtna mängden av gran och tall får inte lagras i skogen eller vid bilväg efter de tidpunkter som anges i lagstiftningen.

Regler för utforsling av virke i södra Sverige

I Gävleborgs län, Dalarnas län utom Transtrand, Idre och Särna samt alla län söder därom gäller de här datumen:

  • Virke som avverkats eller skadats före 1 juni måste forslas till skogsindustri eller större virkesterminal senast 1 juli.
  • För gran gäller dessutom att virke som avverkats eller skadats under juni måste forslas bort senast 1 augusti. Gran som avverkats eller skadats under juli måste forslas bort senast 1 september.

Regler för utforsling av virke i norra Sverige

I Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt Transtrand, Idre och Särna gäller de här datumen:

  • Virke som avverkats eller skadats före 15 juni måste forslas bort senast 15 juli.
  • För gran gäller dessutom att virke som avverkats eller skadats under perioden 15 juni – 15 juli måste forslas bort senast 15 augusti.

Läs mer:
https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/atgarder-mot-skadliga-insekter/